Mierscher Gemengerot (16. Mee)

m.r. écoleEischte Punkt vun engem laangen Ordre du jour : Approbation du projet avec devis pour la construction d’une école fondamentale (cycle 1) et d’une maison relais.

Leider konnten déi gréng dëse Projet net matstëmmen, an dat aus enger ganzer Rei Ursaachen:

– Mir hu scho joerelaang verlaangt, datt een Aarbechtsgrupp zesummekéim an eng sérieux Planung vun Schoul- an Betreiungsstrukturen géing maachen. Dat ass leider ni geschitt.
– Mir hu scho viru Joeren gesot, mer sollten all eis Energien op een neien Schoulsite riichten. Da kéinten all Schüler vum Site A. Elsen an N. Welter an déi Schoul goen, an da kéinte mer dëse Schoulsite renovéieren an bauen wat mer bräichten. Do ass ëmmer behaapt ging, dat ging ze laang daueren. An effektiv, mat dem aktuellen Mierscher Schäfferot ging dat wierklech onendlech daueren, well de Projet um ordre du jour huet och scho ganz laang gedauert: Dëse Projet war schonn 2010 eng Kéier gestëmmt ginn (ouni eis Stëmmen), an ass elo vun der selwechter Majoritéit ofgeännert ginn, wat 3 Joer gedauert huet, an ass rëm zum Vote gestallt ginn.
– D’Décisioun fir net op een 3. Schoulsite auszewäichen, mee fir direkt um aktuellen Schoulsite nei ze bauen heescht: Mir kréien ee joerelaange Chantier op dem och Schoul gehale gëtt.
– Am Plan de Réussite scolaire war festgehalen ginn, datt zu Miersch zevill Kanner a Léierpersonal wieren, fir alles als een Site ze geréieren. Et ass proposéiert ginn, zwou eegestänneg Schoulen ze maachen, dat kéint dann och den Schoultransport méi einfach maachen. De Projet vun der Majoritéit dréit dem net Rechnung.
– Mir sinn der Meenung, datt eng gutt Schoulpolitik misst drop auslafen, datt Betreiungsstrukturen an Schoulen enk gingen aneneen gräifen an datt dës Strukturen och net zevill grouss wieren. Mir fannen et net gutt, wann kleng Kanner mussen duerch d’ganz Gemeng mat Bussen gefouert ginn. Mir hun keen oppent Ouer am Schäfferot fir esou eng Politik fonnt.
– De Projet gesäit vir, datt eng Maison Relais fir 242 Kanner gebaut gëtt (dat ass ze grouss, mee well zu Miersch bis haut just provisoresch Strukturen a Containeren gesat gi sinn, ass de Besoin och riisegrouss), an eng Schoul mat 6 Säll fir de Précoce an 2 Säll fir de Préscolaire.
De Projet ass opgedeelt: 56% Maison Relais, 44% Schoul. Virun allem déi 44% Schoul passen a kee Konzept.
– Mir hunn iwwerhaapt keen Dossier präsentéiert kritt. Mir hunn weder een Rapport vun enger Versammlung mam Léierpersonal oder enger Stellungnahm vum Schoulcomité kritt, nach eng Positioun vun den Elterevertrieder. Och d’Schoulkommissioun huet keen Avis zu dësem Projet ofginn.

Den zweete Punkt: Approbation du devis pour la réfection du pont existant dans le parc communal de Mersch war fir eis eigentlech onproblematesch: Et ass jo kloer, datt mer eis Infrastrukturen mussen an der Rei halen. Den Devis vun 45.000€ ass zwar gepeffert, mee dat ass virun allem drop zréckzeféieren, datt eng ganz Rei Schutzmossnahmen geholl ginn, fir datt keng Faarw a keng Léisungsmëttel an d’Waasser solle kommen.

Well ech awer nach den Dag virdrun iwwert déi Bréck gejoggt sinn an net direkt festgestalt hunn, firwat dat dës Bréck misst nei gemet ginn -mir ass z.B. eng aner Bréck am Park méi vétuste virkomm, wollt ech eng Erklärung vum Schäfferot. Leider hat kee Mënsch eng Ahnung. Ee Beamten hat proposéiert dës Bréck nei ze maachen, de Schäfferot huet keng Froen gestallt an den Devis viru ginn. Dat hat keen an der Majoritéit gestéiert, mir hunn de Projet doropshinn allerdéngs net gestëmmt.

Bei denen aneren Punkten vum ordre du jour war nach vill Interessantes, mee dat kënne mer jo iergendwann am Gemengebuet noliesen. Just e puer Beispiller:

 3) Approbation du projet avec devis pour l’extension de l’aire de jeux dans l’enceinte du parc communal; (vote unanime)

4) Approbation du devis pour l’aménagement d’un revêtement synthétique sur le terrain multi-sports dans la rue des Prés à Mersch; (vote unanime)

5) Approbation du projet avec devis pour la mise en conformité de la source Déiwelsfass à Schoenfels; (vote unanime)

9) Approbation du devis pour l’acquisition des supports de vélo dans le cadre de la convention «Uelzechtdall»; (vote unanime)

10) Approbation du devis pour la construction d’un chemin forestier au lieudit „Ieweschte Bësch“ à Beringen; (vote unanime)

14) Déclaration d’intention concernant les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile; (vote unanime)

Da stung och nach d’Konventioun Maison Relais um ordre du jour. Well mer als gréng jo viru kuurzem eng Aktioun gestart haten ënnert dem Motto: Eng gutt Kannerbetreiung: gratis a fir jidfereen (deen se wëll)!, an niewent vill Zoustëmmung och eng Rei kritesch Bemierkungen kritt hunn, ass et jo awer vläicht interessant, sech mat der Realitéit auserneen ze setzen:

Sans titre

Bei de Gesamtkäschten vun 1.917.073€ kommen 207.200 € vun den Elteren. Wa mir also vun gratis Kannerbetreiung schwätzen, dann geet et ëm ronn 10% vum gesamte Käschtepunkt. A do gëtt et einfach eng Rei gutt Grënn, dës 10% op eng aner Manéier ze finanzéieren.

Ech hat och nach e puer Froen zu der Konventioun, d’Äntwerten krut ech fir den nächsten Gemengerot versprach.  🙂
 

Dieser Beitrag wurde unter Politik abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s