Grondschoulreform: Op der Bildung däerfe mer net spueren!

Vun 2009 bis 2013 inklusiv gëtt de Staat 62 Milliarden Euro aus. Dës Zomm enthält een Zukunftsblock, deen impressionnant ass.

Sou loosse mer der Schoul – der Zukunftsfabrik par excellence – 9,7 Milliarden Euro zoukommen. 9,7 Milliarden Euro fir d’Schoul ouni d’Käschte fir hir Annex- a Konnexaktivitéiten. Op der Bildung kënnen an däerfe mer an den nächste Joren net spueren. De Budgetsposte fir d’Schoul kann een net ofsenken.“ 1 

Richteg: D’Schoul ass d’Zukunftsfabrik par excellence, op der Schoul däerfe mer och an denen nächste Joren net spueren!

Iwwert d’Reform vun der Grondschoul ass scho vill diskutéiert ginn, iwwert de Präis vun der Reform schwätzt allerdengs keen. Eigentlech erstaunlech! De Fait, datt mer vill Suen an d’Schoul investéieren ass zwar eng Noutwennegket, mee dat alleng ass awer weder en Ziel nach e Qualitéitscritère. D’Fro ass jo eigentlech: Firwat ginn déi zousätzleche Suen an der „Schoul“ benotzt?

De Käschtepunkt an eiser Grondschoul ass vun 12.856 Euro pro Schüler am Joer 2008 op 20.821 Euro am Joer 2010 geklomm. Dat ass eng Augmentatioun vu ronn 62%. Dat ass eent vun de Resultater vun der Schoureform vun 2009.

Mee em wéivill Prozent hu mer dann elo eis Schoul besser gemeet? Och em 62% ? Oder hu mer se just e bësse besser gemeet? Oder hun eventuell eis Gewerkschaften vum Léierpersonal recht, wann se soen, et ging villes schief laafen an et wier kee Vertrauen méi do tëschend den Enseignanten an dem MEN ? Ech gi mol dovun aus, datt zu Lëtzebuerg kee Mënsch wëll un der Schoul spueren. Mee 62% oder 365 Milliounen u Méiausgaben bannend 2 Joer ass awer eng gewalteg Steigerung an dofir  muss et och zu Lëtzebuerg erlaabt sinn ze froen, op mer déi vill Suen, déi mer an d’Schoul investéieren och gutt investéieren. An hierer Äntwert op meng parlamentaresch Ufro vum 13. Februar 2013 hat d’Ministesch 6 Ursaachen uginn, firwat datt d’Käschten esou vill an d’Luucht gaange sinn:

1. le reclassement de carrière des instituteurs et institutrices de l’enseignement fondamental;

2. la hausse des leçons hebdomadaires d’enseignement pour la tenue de cours d’accueil ;

3. la prise en compte de situations particulières dans certaines écoles (élèves présentant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement) ;

4. la hausse des leçons hebdomadaires d’enseignement pour l’animation et la gestion des bibliothèques et médiathèques scolaires ;

5. l’introduction de la coordination des activités pédagogiques à l’intérieur des différents cycles d’apprentissage ;

6. la participation du personnel des écoles aux comités d’école ou aux comités de cogestion.

Déi 6 Ursaachen sinn alleguer hier Sue wäert. Problematesch ass just, datt dat an 2 Joer fir d’Grondschoul zesummen eng Hausse vun 62% ausmécht. Mech ging natierlech och interesséieren, wéivill all eenzel Ursaach, déi hei opgezielt gëtt, zu der Hausse bäidréit.

Ronn 5000 Leit schaffen an der Grondschoul, 4000 am Secondaire an 450 an der Ediff an an der Logo. Mat bal 10.000 Leit ass den MENFP den Departement vum Staat, den déi meeschten Leit beschäftegt.

An der Grondschoul maachen d’Personalkäschten vum Léierpersonal 67,5% (2010)  vun de Gesamtausgaben aus. 2008 waren et nach 70,4%. Während d‘Bildungsministesch an hierer Äntwert op meng Ufro undeit, datt d’Personalkäschten den Haaptgrond fir d’Hausse wären, weisen d’Zuelen allerdengs en annert Bild: D’Personalkäschten bleiwen zwar largement dee gréisse Bloc bei den Ausgaben, mee d‘Steigerung gesäit een virun allem bei den „Dépenses courantes“. Des Käschten hu sech vun 2008 bis 2010 quasi vervéierfacht (x 3,9). Ingesamt fallen ennert dese Posten all d‘Fraisen déi extern Fournisseure betreffen, frais de bureau, de publicité et de sensibilisation, loyers, charges, matériel pédagogique, frais d’exploitation courants, Entretiens vun de Gebäier, … Do besteet also Klärungsbedarf.

Extraits : Rapports annuels 2008 & 2010 sur les « Coûts et financements du système scolaire luxembourgeois »

20082010

1: Jean-Claude Juncker, Discours sur l’état de la nation, 10.04.2013
Dieser Beitrag wurde unter Educatioun abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s