Gemeng Miersch: Budget 2013

IMG_0913

Projet’en, déi déi gréng net matdroen:

  • Construction d’une maison relais au site du bâtiment Nic. Welter à Mersch:         400.000€
  • Construction d’un bâtiment pour le cycle 1 sur le site du bâtiment Nic. Welter à Mersch :  400.000€

Lo stinn fir d’véiert Joer hannereneen Suen am Budget fir eng Maison Relais matt e puer Schoulsäll um Site vun der Nic. Welter Schoul ze bauen. (Geschitt ass awer nach naischt.) Mir fannen dat eng falsch Approche. Mir sinn der Meenung, mir bräichten dringend een neien Schoulsite déi aner Säit vun der Uelzecht, fir d’Schoulwee’er méi kuerz ze maachen. Dee Schoulsite misst fir d’éischt geplangt a gebaut ginn, duerno kéint een den Site vun der A. Elsen an der N. Welter Schoul esou aus- an ëmbauen wéi een e brauch. Eis Iddi ass net zréckbehalen ginn, e.a. well dat ze laang géing daueren. D’Majoritéit hat d’lescht Joer versprach, hiren alen Projet géing iwwerduecht ginn. Dat ass anscheinend elo geschitt, awer just wat d’Käschten vum Bau betrëfft, un der Ausriichtung ass näischt geännert ginn.

  •  Extension de la maison des jeunes „Réaménagmenet de la maison No 3, rue Jean Majerus à Mersch : 400.000€

IMG_1203Mir kruten 2011 ee Projet presentéiert, wou an dem Haus niewent dem Jugendhaus zwou Wunnengen an Raimlechkeeten fir d’Jugendhaus solle kommen. D’Raimlechkeeten fir d’Jugendhaus sinn nach ni ideal gewiescht, et feelt z.B. ee gréisseren Raum fir Veranstaltungen. Et ass scho vill investéiert ginn, fir konform zu de Sécherheetsbestëmmungen ze sinn. Matt dem Haus No 3 ännert dat sech net wesentlech. D’Iddi fir een Haus fir Wunnzwecker an fir d’Jugendhaus ze notzen ass éischter absurd, hei sinn Konflikter virprogramméiert, well d’Interessen vun den Notzer ganz verschidden sinn.

  •  Pose d’une conduite de gaz à Schoenfels:  300.000€

IMG_1178De Projet Gasleitung fir Schëndels léisst d’Gemeng sech 920.000€ kaschten. Mat esou vill Geld kéint een méi intelligent Saachen fir Schëndels maachen. Zu Schëndels wunnen 234 Leit an 72 Stéid (1. Januar 2012). Wann d’Gasleitung op Schëndels bis geluecht ass, dann ass nach keen m3 Gas kaaft. Fir eng Uertschaft wéi Schëndels ginn et méi sënnvoll Léisungen fir eng nohalteg Energieversuergung ewéi Gas aus Russland z’importéieren. Déi 72 Haushalter hunn alleguer eng Heizung, déi wäerten sech elo och net direkt op de Gas stierzen. Zu Schëndels weist de Bauperimeter net allzevill Spillraum aus fir nei Haiser ze bauen. Mir hätten eis eng dezentral Léisung gewënscht, z.B. eng oder e puer Holzhackschnitzelanlagen, déi Hëtzt géingen produzéieren, an déi dann un d’Haiser géing geliwwert ginn. D’Gemeng Miersch ass schliisslech déi Gemeng am Land, déi de meeschten Bësch besëtzt (1140 ha).

  •  Aménagement de structures modulables provisoires près de l’Ecole Jean Majerus à Mersch :  50.000€

Einstweilen stagnéieren d’Schülerzuelen an der Grondschoul zu Miersch. Et besteet keen reellen Bedarf, rëm eng Kéier Containeren opzeriichten. Déi Suen kéinten gespuert ginn.

 

Wat eis am Budget feelt:

  • Construction d’habitations pour seniors –frais d’études :    0€

       Dépense antérieure :     2010 :   24.847,85€

                                                  2011 : 104.635,70€

                                                  2012 :  16.100,00€

IMG_1273Virun de Walen ass vun allen politeschen Parteien behaapt ginn, et misst eppes am Beräich betreit Wunnen fir Senioren gemeet ginn. No den Walen heescht et ganz knapp: projet mis en suspens an et ass keen Euro méi fir esou ee Projet virgesinn.

 

  • Amélioration de la performance énergétique des bâtiments :   30.000€

Eng Gemeng ass Propriétaire vu ganz villen Gebaier, et wier wichteg, all Gebaier systematesch op hiren energeteschen Zoustand z’ënnersichen, sech Prioritéiten ze setzen an deene Prioritéiten no ze renovéieren. Matt 30.000€ mécht een an dem Beräich net vill, déi Somme misst däitlech méi héich sinn, dat sinn Investissementer déi sech mëttel– an laangfristeg bezuelt maachen.

Zu Miersch sinn eng Rei ganz positiv Initiativen geholl ginn, fir déi erneierbar Energien ze förderen. Dat ass flott a wichteg. Mee et feelt oft nach um Konzept. Zu Miersch ginn et 4 ëffentlech Statiounen fir een Elektro-Auto opzelueden: Et sinn 3 verschidden Fabrikater,  wou een all kéiers een aneren Stécker brauch.

  •  Réalisation d’un concept dit „Parkraummanagment“  30.000€

Miersch huet ee Problem mam Verkéier a mat de Parkingsméiglechkeeten. Mir brauchen vill méi ewéi  eeParkraummanagement“, mir brauchen ee Verkéierskonzept. Gutt 10 Joer nodeems den Mierscher Contournement opgaang ass, knapp 5 Joer nodeems de Gousselertunnel fir de Verkéier opgaang ass, hu mer et zu Miersch fäerdeg bruecht, souvill Autosverkéier  ze produzéieren, datt d’Autoen sech stauen wéi virum Bau vum Contournement. Déi nei Lycéeën leien zwar op der Gare, mee all Schouldag kann een sech dervun iwwerzeegen, datt net all Mënsch mam Zuch kënnt. Am Beschmondsbongert léisst de Schäfferot d’Barrièren an d‘Strooss setzen an réckelen, jee nodeem wien sech grad am haartsten beschwéiert. D’Schoulsiten suergen vir zousätzlechen Verkéier an de Spëtzestonnen, d’Museksschoul zu Récken ass fir déi allermeeschte Leit just mam Auto z’erreechen. Den „Centre Commercial“ um Mierscherbierg ass verkéierstechnesch zumindest onglécklech… D’Fro vun engem Parking résidentiell rondrëm d’Gare an d’Lycéeën drängt sech op. Am Beraich Verkéiersplanung ass zu Miersch vill ze dinn, do muss méi Geld investéiert gin.

  •  Centre Aquatique Krounebierg

IMG_1317Mir sinn bei engem Defizit vun 1.000.000€ ukomm.

 Mir wëssen alleguer, datt wann een zu Lëtzebuerg eng Schwämm baut, dann belaascht een d’Gemengekonten. Den Defizit vun eisem Centre Aquatique ass duerchaus nach z’erdroen. D‘PIDAL zu Walfer huet z.B. een Defizit deen duebel esou grouss ass. An awer stelle mer fest, datt d’Dépensen klammen an d’Recetten stagnéieren, dat heescht d’Zuel vun de Visiteuren get liicht erof (mir haten jo am Januar d’Präisser gehéicht). D’Dépensen wäerten an Zukunft weider klammen, mir kréien jo bestëmmt Installatiounen déi mussen erneiert ginn, well se mat der Zäit ausgeleiert sinn an ersat mussen ginn. Et wier wichteg, datt mer detailléiert wëssen, wéi d’Dépensen vun eisem Wellnesscenter zustan kommen. Fir d’PIDAL ass z.B. een externen Audit gemeet ginn, an den huet ganz Bedenkleches opgewisen. Mir brauchen nët onbedingt een Audit. Mee mir brauchen vill méi eng détailléiert Opstellung wat wéivill an eiser Piscine kascht. Mir wëssen haut z.B. net, wat de Wellness kascht a wat d’Schwämm kascht. Dat mussen mer änneren.

 

Am Budget stinn och ganz vill Saachen, déi mir genau d’selwecht géingen maachen, wa mir an der Majoritéit wieren. De ganzen Volet Personal z.B., all Mesuren déi getraff ginn fir d’Drénkwaasserversuergung an der Reiz e halen asw… Miersch ass mëttlerweil eng fair-trade Gemeng, eng OGM- an pestizidfrai Gemeng. Dat ass alles positiv. Mir drohen och wäit iwwer 90% vun de Projet’en am Gemengerot mat.

Mir gesinn eis awer an eisem Roll als Oppositiounspartei, fir bei der Budgetsdebatt op déi Punkten hinzeweisen, déi eiser Meenung no net an der Rei sinn. Mir hunn op wichtegen Punkten eng aner Positioun wéi déi aktuell Majoritéit an duerfir stëmme mir dëse Budget net mat.

 

 

Dieser Beitrag wurde unter Politik abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s